Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

Δήμος Λαγκαδά: Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η του μηνός Ιουλίου του έτους ...
2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 24/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
1.       Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων (σχολικός κλήρος) Τ.Κ. Ξυλόπολης, Δ.Ε. Λαχανά, Δήμου Λαγκαδά.
2.       Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων (σχολικός κλήρος) Τ.Κ. Καβαλαρίου, Δ.Ε. Λαγκαδά, Δήμου Λαγκαδά.
3.       Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων (σχολικός κλήρος) Τ.Κ. Κριθιάς, Δ.Ε. Ασσήρου, Δήμου Λαγκαδά.
4.       Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης τμήματος τεμαχίου υπ΄αρ. 1 αγροκτήματος Ζαγκλιβερίου Δ.Ε. Καλλινδοίων Δήμου Λαγκαδά.
5.       Τροποποίηση υπ’ αρ. 219/2016 απόφασης Ο.Ε. περί καθορισμού όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου Κοινότητας Κολχικού,
6.       Τροποποίηση της υπ’ αρ. 324/2016 απόφασης της Ο.Ε. (σχετική η υπ’ αρ. 280/2016 απόφαση Ο.Ε.), περί καθορισμού όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Δ.Κ. Ασσήρου (σχολικός κλήρος).
7.       Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παροχή νομικής συμβουλής για τον εξωδικαστικό καθορισμό τιμής μονάδος για την προσκύρωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 67,30τ.μ. στην αρ. 10 ιδιοκτησία σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5188/1985 πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού και ψήφιση πίστωσης ποσού 99,20€.
8.       Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου, σχετικά με την με αρ. Α681/2016 απόφαση του Δ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (σχετική ή υπ’ αρ. 310/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
9.       Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00€ για φόρο καταβληθέντων τόκων σε Τράπεζες.

Πηγή: lagadas.gr