Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαγκαδά

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός Ιανουαρίου του  έτους  ...
2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα  13:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 4/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
1.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων (σχολικού κλήρου) της Τ.Κ. Λοφίσκου –Αρετής, Δ.Ε. Βερτίσκου.
2.    Έγκριση του πρακτικού διενέργειας φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αρ. 506 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Λαγκαδικίων, Δ.Ε. Κορώνειας, Δ. Λαγκαδά.
3.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης επί της υπ’ αρ. 1367/2015 απόφασης του Δ΄ Τμήματος του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης και ψήφιση πίστωσης ποσού  98,40 €.
4.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά στην υπ’ αρ. έκθεσης κατάθεσης 19924/19-10-2015 αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τακτική Διαδικασία) ψήφιση πίστωσης ποσού 269,37 €.
5.    Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού του έτους 2016 του Δήμου μας, για έργα: 1. συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης (2ης) τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), χωρίς να συνυπολογίζονται τα κονδύλια της αναθεώρησης και τι Φ.Π.Α. και 2. με πρόχειρο διαγωνισμό.
6.    Έγκριση του πρακτικού διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «επισκευή και συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Λαγκαδά».
7.    Η υπ' αριθ. Α2300/2015 απόφαση του Δ΄ Μονομελούς Τμήματος  του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
8.    Η υπ' αριθ. 2/2016 απόφαση του Γ΄ Ακυρωτικού Τμήματος  του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
9.    Το με αρ. πρωτ. 48474/29-12-2015 Δήμου Λαγκαδά, Κατασχετήριο εις χείρας τρίτου κατόπιν της 4011/2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
10. Το με αρ. πρωτ. 48623/31-12-2015 Δήμου Λαγκαδά ενημερωτικό σημείωμα πληρεξούσιου δικηγόρου.
Πηγή : Δήμος Λαγκαδά