Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 5 Απριλίου 2017 στο Δήμο Λαγκαδά

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 5η του μηνός Απριλίου του ...
έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 14/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
1.    Εξωδικαστικός καθορισμός τιμής μονάδας για τα προσκυρούμενα τμήματα δημοτικής έκτασης εμβαδού 2,04τμ. και 79,64τμ. που οφείλει η ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0206004 στο Δήμα Λαγκαδά.
2.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά στη με Α.Β.Ε.Μ: ΑΚ4267/13-12-2016 αίτηση ακύρωσης (προσφυγή) κατά του Δήμου Λαγκαδά ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και διάθεση πίστωσης ποσού 422,84 €.
3.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά στην με αρ. κατάθ. ΓΑΚ 412/2017 και ΕΑΚ 1/2017 αγωγή (εργατικά/αμοιβές) κατά του Δήμου Λαγκαδά ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά και διάθεση πίστωσης ποσού 184,76 €.
4.    Ανάθεσης πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά στην υπ' αρ. καταχ. ΠΡ8706/09-09-2010 προσφυγή κατά του Δήμου Λαγκαδά, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και διάθεση πίστωσης ποσού 357,12 €.
5.    Έγκριση των υπ' αρ. DOC No:GPL00-C9136-000-V-TRQ-0007 KAI GPL00-C9136-000-V-TRQ-0011 αιτήσεων σύναψης συμφωνίας του Δήμου Λαγκαδά με την Trans Adriatic Pipeline AG (Τ.Α.P.) για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου.
6.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την επανέκδοση διαταγής πληρωμής (σχετ. απόφαση Ο.Ε. 28/2013)
7.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την έκδοση διαταγής πληρωμής (σχετ. απόφαση Ο.Ε. 28/2013) για το διάστημα από 01-01-2016 έως 31-03-2017
8.    Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια τροφής για σκύλους για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα πλαίσια του Προγράμματος Διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Λαγκαδά και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.933,90 €.
9.    Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια εποχιακών φυτών για τις ανάγκες του τμήματος πρασίνου του Δήμου Λαγκαδά και ψήφιση πίστωσης ποσού 8.959,13 €.
10. Σύνταξη και έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου : «Συντήρηση οδικού δικτύου - κρασπέδων – πλακοστρώσεων Δ.Ε. Καλινδοίων και Κορώνειας, Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2017» προϋπολογισμού 60.000,00€ και ψήφιση πίστωσης ποσού 60.000,00€.
11. Σύνταξη και έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου : «Συντήρηση οδικού δικτύου - κρασπέδων – πλακοστρώσεων Δ.Ε. Σοχού, Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2017» προϋπολογισμού 50.000,00€ και ψήφιση πίστωσης ποσού 50.000,00€.

lagadas.gr