Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα ...
Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 12/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
1.    Ανάκληση συνολικού ποσού 1.530,16€ των υπ΄αρ. 91/2017 & 103/2017 Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (σχετική αποφ. Ο.Ε. 24/2017).
2.    Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00€ για την ετήσια συνδρομή του Δήμου Λαγκαδά στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Πόλεων Υγείας.
3.    Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής, δημοπρασίας εκμίσθωσης τμήματος του υπ΄αρ. 506 αγροτεμαχίου, Λαγκαδικίων, Δ.Ε. Κορώνειας, Δήμου Λαγκαδά.
4.    Διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ για δαπάνες δημοσίευσης ανακοινώσεων που αφορούν τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών για το έτος 2017. 
5.    Έγκριση της παροχής υπηρεσίας παρακολούθησης επιμορφωτικού σεμιναρίου από υπαλλήλους του Δήμου Λαγκαδά και διάθεση πίστωσης ποσού 600,00€.
6.    Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Λαγκαδά, προϋπολογισμού 29.922,44€ και την κατακύρωση αποτελεσμάτων.
7.    Σύνταξη και έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου – κρασπέδων – πλακοστρώσεων Δ.Ε. Λαγκαδά, Δήμου Λαγκαδά, για το έτος 2017» προϋπολογισμού 70.000,00€ και ψήφιση πίστωσης ποσού 70.000,00€.
8.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 48.193,10€ (Β' μέρος) για την επιχορήγηση – χρηματοδότηση της ΔΗ.Κ.Ε.Λ. από το Δήμο Λαγκαδά για το έτος 2017.

lagadas.gr