Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Επαναληπτική, φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης των καταστημάτων του Οργανισμού Εργατικών Κατοικιών, Δ.Κ Λαγκαδά

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Ο Δήμαρχος Λαγκαδά του Νομού Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη :
1)      Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81 περί ...
«καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».
2)      Του άρθρου 192 Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» και του Ν.3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - πρόγραμμα Καλλικράτης».
3)      Το Π.Δ 34/1995 όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες διατάξεις του Ν.2471/99 και του Ν.4242/2014 (ΦΕΚ 50/28.02.2014 τεύχος Α'), σχετικά με τις εμπορικές μισθώσεις.
4)      Τον Αστικό Κώδικα.
5)      Την υπ΄αριθ. 78/2016 Α.Δ.Σ με την καθορίστηκε ο τρόπος εκμετάλλευσης  (εκμίσθωσης) των καταστημάτων.
6)      Την υπ΄αριθ. 182/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων του πλειοδοτικού διαγωνισμού.
7)      Την υπ΄αριθ. 277/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό του από 26-5-16 διαγωνισμού που ήταν χωρίς αποτέλεσμα
8)      Την υπ’αριθμ. 417/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό του από 05-09-2016 επαναληπτικού διαγωνισμού που ήταν χωρίς αποτέλεσμα.  

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι
        Επαναληπτική, φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης των καταστημάτων του Οργανισμού Εργατικών Κατοικιών, Δ.Κ Λαγκαδά, Δ.Ε Λαγκαδά, Δήμου Λαγκαδά, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς και εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία για κάθε κατάστημα όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ

ΕΜΒΑΔΟ
Τ.Μ

ΟΔΟΣ
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
€/ΜΗΝΙΑΙΩΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
(€)

Κατάστημα Ο.Ε.Κ

Ι

39,00
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

50,00

120,00
 Κατάστημα Ο.Ε.Κ
ΙΙ
41,00
#
50,00
120,00

ØΣτην δημοπρασία μπορoύν να συμμετέχουν όλοι οι δημότες.
ØΗ διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε δύο (2) έτη.
ØΤο κατώτατο όριο μίσθωσης ορίζεται στον σχετικό πίνακα ανά κατάστημα.
        Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις  07 / 04 / 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών, στο Κεντρικό κατάστημα του Δήμου Λαγκαδά.   
  Έκαστος πλειοδότης οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή στην αρμόδια επιτροπή,  καθώς και  εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού ίσου με το 10% του οριζομένου στην διακήρυξη ελαχίστου  ορίου πρώτης προσφοράς ,επί της συνολικής διάρκειας της μίσθωσης (σχετικά χρηματικά ποσά στον ανωτέρω πίνακα). Οι εγγυήσεις συμμετοχής των υπόλοιπων διαγωνιζομένων οι οποίοι δεν ανακηρύχθηκαν  νικητές επιστρέφονται.
            Επίσης απαιτείται να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού  δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στην διακήρυξη 20777/ 04-07-2016,  τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας, είτε πρωτότυπα ή  φωτοαντίγραφα ευανάγνωστα.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, μπορούν να παραλάβουν ιδιοχείρως την προκήρυξη από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου Λαγκαδά.
            Περισσότερες πληροφορίες δίδονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο εσόδων-περιουσίας του Δήμου Λαγκαδά, τηλέφωνο 23943/30241 και ώρες από 10:00 π.μ έως 14:00 μ.μ..