Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

4η δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς: ·  κ. Δήμαρχο ·  Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ·  Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ·  Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
      Καλείστε να προσέλθετε στην 4η δημόσια ...
κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 26η του μηνός Ιανουαρίου, έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαγκαδά (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) που αφορά την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δ.Ε.Υ.Α.  Λαγκαδά.
2.   Έγκριση του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.), οικονομικού έτους 2017.
3.   Έγκριση οικονομικής έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, Δ’ τριμήνου, έτους 2016
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι θίγονται άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου.

Δήμος Λαγκαδά