Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 9η του μηνός Φεβρουαρίου του  έτους ...
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 5/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
1.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 16.159,50€ συνεχιζόμενων δαπανών οικονομικού έτους 2015.
2.    Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00€ για την συνδρομή του Δήμου Λαγκαδά στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας για το Δήμο Λαγκαδά.
3.    Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 810,57€ για την παροχή υπηρεσίας ανανέωσης συμβολαίου συντήρησης και υποστήριξης λογισμικών της 4Μ της Τεχνικής Υπηρεσίας.
4.    Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 553,50€ για την παροχή υπηρεσίας ανανέωσης συμβολαίου υποστήριξης λογισμικών της Ace της Τεχνικής Υπηρεσίας.
5.    Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.255,55€ για την προμήθεια τυπωμένων φακέλων, μηχανογραφικών εντύπων και βιβλίων  για τις ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου.
6.    Έγκριση πρακτικού φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης  δημοτικού  ακινήτου.
7.    Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ, ορισμός υπολόγου, έγκριση και ψήφιση πίστωσης  συνολικού ποσού 375,00€ για πληρωμή παραβόλου ταξινόμησης και τελών κυκλοφορίας του φορτηγού οχήματος του Δήμου με αριθμό πλαισίου WMAN16ZZ4BY254812.
8.    Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.320,00 € για τέλη κυκλοφορίας επιβατικού οχήματος του Δήμου Λαγκαδά με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 8692.
9.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου, άσκηση ή μη ενδίκων μέσων  και ψήφιση πίστωσης ποσού 170,97 € (σχετική  669/2015 απόφαση Ο.Ε.).
10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 977,85 € για δικηγορικές αμοιβές για εκπροσωπήσεις του Δήμου, γνωμοδοτήσεις και λοιπές νομικές εργασίες.
11.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.626,69 € για εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε. έτους 2015.
12. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά στην υπ' αρ. καταχ. ΠΡ276/13-11-2008 προσφυγή κατά της 411/16-05-2008 απόφασης Δημάρχου Λαγκαδά ενώπιον του ΙΕ' Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και ψήφιση πίστωσης ποσού 183,27€.
13. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά στην υπ' αρ. εκθ. καταθ. 9992/2015 αγωγή κατά μεταξύ άλλων του Δήμου Λαγκαδά ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και ψήφιση πίστωσης ποσού 183,27 €.
14.  Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 762,60 € για δικηγορικές αμοιβές.
15. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για παροχή υπηρεσιών συμμετοχής υπαλλήλου του Δήμου Λαγκαδά σε διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο.
16. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά στην υπ' αρ. 3946/9-10-2014 έφεση κατά του Δήμου Λαγκαδά και κατά της υπ' αρ. 7729/2014 απόφασης του Μονομελούς πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης και ψήφιση πίστωσης ποσού 354,24 €.
17. Αποδοχή γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά  με την υπ' αρ. 4/16-12-2015 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης ψήφιση πίστωσης ποσού 708,48€ (σχετική η υπ΄αρ.13/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
18. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης και ψήφιση πίστωσης ποσού 98,40 €.

lagadas.gr