Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016

Εκτηκή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (λόγω τήρησης χρονοδιαγράμματος – προθεσμιών, προς αποφυγή ...
απώλειας καταληκτικών ημερομηνιών για άμεση προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου), που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα   Λαγκαδά (περ. 6 άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) την 21η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  των  παρακάτω θεμάτων:
1.    Εξέταση ενστάσεων σχετικά με τη ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΕΚΠΟΤΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ «προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.), ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.), ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.364.850,67 € ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ 23%» (αρ. πρωτ. διακ. 41939/10-11-2015)
2.    Έγκριση του πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνή δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την “προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Λαγκαδά και των Νομικών του Προσώπων (Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.), ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  -  ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.), Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) για ένα ημερολογιακό έτος”.
3.    Ψήφιση πίστωσης ΠΟΕ  (Α΄μέρος)
Πηγή : Δήμος Λαγκαδά