Κυριακή, 3 Ιουλίου 2016

Δήμος Λαγκαδά: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό ...
Κατάστημα την 05η του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 23/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
1.       Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου στην υπ΄αρ. καταθ. 110/30-12-2015 αγωγή (μικροδιαφορές) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά και ψήφιση πίστωσης ποσού 39,68€.
2.       Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου στην υπ΄αρ. καταθ. ΠΡ644/10-5-2008 προσφυγή  ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και ψήφιση πίστωσης ποσού 357,12€.
3.       Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικαστικό επιμελητή για την επίδοση της υπ΄ αρ. 2410/2015 έφεσης Δήμου Λαγκαδά, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης και ψήφιση πίστωσης ποσού 68,20€.
4.       Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικαστικό επιμελητή για την επίδοση της με αρ. καταθ. 3453/2015 αίτησης αναίρεσης του Δήμου Λαγκαδά και ψήφιση πίστωσης ποσού 90,52€.
5.       Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικαστικό επιμελητή για την επίδοση της με αρ. καταθ. 3312/2015 αίτησης αναίρεσης του Δήμου Λαγκαδά και ψήφιση πίστωσης ποσού 68,20€.

lagadas.gr