Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Νέα ημερομηνία συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εκτάκτων υπηρεσιακών υποχρεώσεων, η συνεδρίαση αναβάλλεται, και ορίζεται νέα ημερομηνία η 19-05-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα ...
13:30, για την οποία θα ενημερωθούν εκ νέου τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Πηγή: .lagadas.gr