Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

12η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά

Καλείστε να προσέλθετε στην 12η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα ...
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 25η του μηνός Μαΐου, έτους 2016, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Δ.Κ. Σοχού του Δήμου Λαγκαδά», αριθμ. μελέτης 49/2013.
2.   Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2015.
3.   Παράταση διάρκειας μίσθωσης δημοτικών ακινήτων του νέου Δημαρχείου Λαγκαδά.
4.   Έγκριση καταστατικού της αστικής μη κερδοσκοπική εταιρείας με την επωνυμία «Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου.
5.   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 43/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. που αφορά «Μερική τροποποίηση-συμπλήρωση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ‘‘Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) του Δήμου Λαγκαδά’’».
6.   Καθορισμός τρόπου εκμετάλλευσης του αναψυκτηρίου Τ.Κ. Ηρακλείου Δήμου Λαγκαδά.
7.   Καθορισμός τρόπου χρήσης-εκμετάλλευσης αγροτεμαχίων της Δημοτικής Κοινότητας Ασσήρου, Δ.Ε. Ασσήρου του Δήμου Λαγκαδά.
8.   Έγκριση ή μη επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π. Δήμου Λαγκαδά.
9.   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 365/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης των υπ’ αριθμ. 15, 28 και 37 καταστημάτων της δημοτικής αγοράς Λαγκαδά».
10.   Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 296/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
11.   Έγκριση πραγματοποίησης δράσης «ΚΕΠ Υγείας και Αγωγή Υγείας για τη σύγχρονη γυναίκα» και ψήφιση πίστωσης.
12.   Έγκριση σύνταξης Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής.
13.   Γνωστοποίηση και ενημέρωση του κοινού επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδας επεξεργασίας ΑΕΕΚ και διαχείρισης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων της εταιρίας  «ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΛΑΓΚΑΔΑ Ο.Ε.», σε τμήμα του υπ’ αριθμ. 1158 αγροτεμαχίου Τ.Δ. Λαγκαδά Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
14.   Έγκριση διενέργειας του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού της νέας ανασυνταχθείσας μελέτης «Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού συντηρήσεως Φ.Ο.Π. και εγκαταστάσεων του Δήμου Λαγκαδά», ενδεικτικού προϋπολογισμού 165.712,44 €.
lagadas.gr