Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

Δήμος Λαγκαδά: Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22η του μηνός Μαρτίου του  έτους  2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.μ.  για τη συζήτηση και ...
λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 10/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
1.    Έγκριση πρακτικού φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου, αγροκτήματος  Γερακαρούς, Δ.Ε. Κορώνειας.
2.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.400,00€ για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για την τήρηση πρακτικών του Δ.Σ. του Δήμου Λαγκαδά έτους 2016.
3.    Τελική ματαίωση του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού της προμήθειας κάδων και δοχείων απορριμμάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Λαγκαδά.
4.    Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 8.665,35€ για την προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων συντήρησης κήπων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων.
5.    Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.847,46€ για την προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών της Δ.Ε. Λαγκαδά.
6.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά στην υπ’ αρ. καταχ. 213/2016 αίτηση αναστολής με προσωρινή διαταγή ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου Θεσσαλονίκης και ψήφιση πίστωσης ποσού 408,36€.
7.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά στην υπ’ αρ. 212/2016 έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου Θεσσαλονίκης και ψήφιση πίστωσης ποσού 408,36€.
8.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά στην υπ’ αρ. καταχ. ΠΡ1802/18-12-2007 προσφυγή κατά του Δήμου Λαγκαδά ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και ψήφιση πίστωσης ποσού 354,24€.
9.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για έλεγχο σχεδίου συμβολαίου και ψήφιση πίστωσης ποσού 98,40€.
10. Συζήτηση επί του υπ’ αρ. πρ. 7672/10-03-2016 εγγράφου της Οικονομικής Υπηρεσίας και λήψη απόφασης.

lagadas.gr