Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

Δήμος Λαγκαδά: Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 03η του μηνός Μαρτίου του ...
έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), λόγω τήρησης χρονοδιαγράμματος (διότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη άλλη συνεδρίαση Δ.Σ. παρά μόνο η σημερινή 03-03-2016, οπότε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πρέπει να συνεδριάσει σήμερα καθώς η απόφαση που θα ληφθεί υπόκειται σε έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο)
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
   Λήψη απόφασης για την παράταση ωραρίου μουσικής για το διάστημα 12/13-03-2016 και κλείσιμο οδού Λουτρών.
lagadas.gr