Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (λόγω τήρησης χρονοδιαγράμματος – προθεσμιών, προς αποφυγή απώλειας καταληκτικών ...
ημερομηνιών για άμεση προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου), που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα   Λαγκαδά (περ. 6 άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) την 12η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  των  παρακάτω θεμάτων:
1.    Επιλογή ως τρόπου ανάθεσης της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου Λαγκαδά, τη διαδικασία με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση), λόγω του κατεπείγοντος, για χρονικό διάστημα έως την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου του ανοικτού – διεθνή ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (υπογραφή συμβάσεων), έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, έγκριση της δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 29.885,00 και ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης.
2. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά στην υπ’ αρ. καταχ. ΑΚ5062/13-07-2009 ανακοπή ενώπιον του ΙΓ΄ Τμήματος του μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

lagqdas.gr