Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

Δήμος Λαγκαδά: Πρόχειρος μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Ασφάλιση αυτοκινήτων οχημάτων & μηχανημάτων

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά διακηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ...
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» με κριτήριο κατακύρωσης διαγωνισμού τη χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικού προϋπολογισμού 30.430,00 €.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 29 Φεβρουαρίου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 – 10:30 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Λαγκαδά στην οδό Ν. Παπαγεωργίου 2, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής .
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνη και ορίζεται στο ποσό των 608,60 €, κατατεθειμένη με εγγυητική επιστολή τραπέζης ή γραμματίου ταμείου παρακαταθηκών και δανείων.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Λαγκαδά, κ. Φωτιάδη Ιωάννη, στο τηλέφωνο 23943-30236, στο Fax 23940-20049, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.