Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

Δήμος Λαγκαδά : Επαναληπτική φανερή, προφορική πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωση αγροτεμαχίου

Εκτίθεται σε επαναληπτική φανερή, προφορική πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης του υπ΄αριθ. 1744 αγροτεμαχίου στην θέση παλιά αλώνια, της Τοπικής Κοινότητας ...
Γερακαρούς, Δ.Ε Κορώνειας,  Δήμου Λαγκαδά, αποκλειστικά και μόνο για την καλλιέργεια ετήσιων μονοετών γεωργικών ειδών, σύμφωνα με τους όρους που κατάρτισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄ αριθ. 627/15 απόφασή της, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτατο μίσθωμα) και με εγγύηση συμμετοχής στην Δημοπρασία, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα. Η έκταση δεν είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
Αγροτεμαχίου

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΚΤΑΣΗ
τ.μ

ΧΡΗΣΗ
(Τμήμα)

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
 /ΣΤΡ. ΕΤΗΣΙΩΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

Αγροτεμάχιο
Αγρόκτημα
Γερακαρούς
ΠαλιάΑλώνια

1744

 128.366,00
Εκμίσθωση
51.246τ.μ

15,00€/στρέμμα

384,35 €
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη, καλλιεργητικών περιόδων.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις είκοσι δύο (22) Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30π.μ, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών, στο Κεντρικό κατάστημα του Δήμου Λαγκαδά.
Δεκτοί στην δημοπρασία γίνονται μόνο Κάτοικοι της τοπικής Κοινότητας Γερακαρούς.
Απαιτείται να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού  δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στην διακήρυξη,  την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  παραλάβουν ιδιοχείρως,  από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προσόδων-περιουσίας του Δήμου Λαγκαδά. Τηλέφωνο 23943/30241 και ώρες από 10:00 π.μ έως 14:00 
lagadas.gr