Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

2η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά

Καλείστε να προσέλθετε στην 2η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων ...
του Δημοτικού Καταστήματος την 11η του μηνός Φεβρουαρίου, έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.   Χαρακτηρισμός Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισμού ως δεκτικών για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (ΧΕΠ) για το έτος 2016.
2.   Έγκριση της υπ’ αριθ. 8/2016 απόφασης της «Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) σχετικά με την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
3.   Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης, έτους 2015.
4.   Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 265/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
5.   Ίδρυση και λειτουργία Β΄ Λυκειακής τάξης στο 4ο Γυμνάσιο Λαγκαδά-Λυκειακές Τάξεις που εδρεύει στα Λαγυνά.
6.   Ίδρυση και λειτουργία Γ΄ Λυκειακής τάξης στο 3ο Γυμνάσιο Λαγκαδά-Λυκειακές Τάξεις που εδρεύει στο Κολχικό.
7.   Αναμόρφωση (2η) του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.
8.   Αναμόρφωση (3η) του προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, έτους 2016.
9.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή δαπέδου (παρκέ) στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Λαγκαδά», αριθμ. μελέτης 9/2004.
10.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδών και φωτισμού Δ.Δ. του Δήμου Λαγκαδά», αριθμ. μελέτης 39/2004.
11.   Συζήτηση, κατόπιν παραπομπής με την υπ’ αριθμ. 3/02016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη λειτουργία των παιδικών χαρών του Δήμου Λαγκαδά.
12.   Έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε.
13.   Τροποποίηση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν. Π. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού – Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» Δήμου Λαγκαδά, έτους 2016.
14.   Έγκριση του Προϋπολογισμού και του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.), οικονομικού έτους 2016.
lagadas.gr